REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERA ESTETICA 

1. DEFINICJE

 

1.1 Wydawcą Vouchera Estetica jest DOBROCHNA KLINOWSKA ESTETICA, Sławkowska 6, 31-014 Kraków, NIP: 6771040897, REGON: 356719190

1.2 Voucher Estetica (dalej zwany w skrócie Voucher) to bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w salonie ESTETICA, Sławkowska 6, 31-014 Kraków.

1.3 Nabywca – osoba fizyczna lub firma, która otrzymuje od Wydawcy Voucher w zamian za przekazanie środków pieniężnych na konto Wydawcy. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje dokument wpłaty. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Nabywcy w dniu zakupu Vouchera.

1.4 Użytkownik – każdorazowy posiadacz Vouchera.

1.5 Karnet - to bon towarowy, który jest wydawany klientowi na konkretną usługę, w cenie uwzględnionej w cennilu, bądź w ofertach promocyjnych.

1.6 Klient - podmiot dokonujący zakupu dobra lub rezerwacji usług na rzecz własnej konsumpcji.

1.7 Zadatek - dodatkowe zastrzeżenie umowne, zgodnie z którym podczas zawierania umowy w tym wypadku rezerwacji usług, jedna ze stron - klient, wręcza drugiej tj. ESTETICA DOBROCHNA KLINOWSKA, ul. Sławkowska 6, 31-014 Kraków, NIP 677 104 08 97 określoną kwotę.
 

 
2. WARUNKI OGÓLNE UŻYTKOWNIKA VOUCHERA
 
2.1 Voucher może być zrealizowany na całą ofertę Estetica z wyłączeniem makijażu permanentnego oraz usług wykonywanych przez lekarzy.
 
2.2 Warunkiem rozliczenia Vouchera przez Wydawcę, jest okazanie wydrukowanego Vouchera przez Użytkownika obsłudze salonu w momencie zamówienia usługi. Vouchery okazane przez Użytkownika po wystawieniu rachunku za usługę, lub w momencie wystawienia rachunku za usługę, nie podlegają rozliczeniu.
 
2.3 Voucher jest dokumentem uprawniającym posiadacza Vouchera do pełnej bądź częściowej zapłaty za usługi świadczone przez Wydawcę. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanego towaru lub usługi jest niższa niż wartość Vouchera. Voucher może być wykorzystany wielokrotnie bez możliwości podziału.
 
2.4 Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość Vouchera
Vouchery można łączyć celem zapłaty za jedną usługę.
 
2.5 Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
 
2.6​ Posiadaczem Vouchera jest osoba wskazana przez podmiot nabywający Voucher.
 
2.7 Wartość usługi rozliczona przez Użytkownika za pomocą Vouchera nie podlega innym rabatom oraz promocjom oferowanym w Salonie Estetica.
 
2.8  Obsługa salonu Estetica ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:
 
a.​ Upływu terminu ważności Vouchera.
 
b. Uszkodzenia Vouchera uniemożliwiającego odczytanie danych zapisanych na Voucherze.
 
2.9 Dostępność usług objętych Voucherem ograniczona jest bieżącymi rezerwacjami. Zalecana jest wcześniejsza rezerwacja terminu zabiegu. Salon zastrzega, że realizacja usług na miejscu bez wcześniejszej rezerwacji może nie być możliwa ze względu na bieżące rezerwacje.

 
3. WARUNKI ZAKUPU I PŁATNOŚCI
 
3.1​ WARUNKI ZAKUPU VOUCHERA
 
3.1.A Zakupu Vouchera można dokonać przez stronę internetową za pośrednictwem formularza płatności (poprzez opcję szybkiego przelewu) lub osobiście w Salonie za pośrednictwem upoważnionego pracownika Salonu.

3.1.B Wartość Vouchera opiewa na kwotę ustaloną z jego nabywcą i nie może być mniejsza niż 100 PLN.
 
3.1.C Ważność Vouchera zakupionego na miejscu wynosi 6 miesiące i liczona jest od dnia zakupu. W przypadku zakupu online, ważność Vouchera wynosi 6 miesiące i liczona jest od dnia zaksięgowania wpłaty. Po upływie terminu ważności Vouchera, nie będzie on honorowany.
 
3.2 WARUNKI​ PŁATNOŚCI ZA VOUCHER
 
3.2.A Dostępne​ są trzy formy płatności za Voucher:
 
a.​ Gotówką - na miejscu u upoważnionego pracownika Salonu
 
b. Kartą płatniczą - na miejscu u upoważnionego pracownika Estetica.
 
c. Przelewem - zdalnie za pośrednictwem formularza KUP VOUCHER na stronie www.estetica.pl lub na podstawie wystawionej faktury.
 
3.2.B Voucher zakupiony przelewem przez formularz KUP VOUCHER Użytkownik może odebrać osobiście na miejscu w Salonu, otrzymać go w formie elektronicznej (do 2 dni roboczych po dokonaniu płatności) lub pocztą (do 14 dni po dokonaniu płatności). Voucher zakupiony osobiście w Salonu(gotówką lub kartą) można odebrać osobiście na miejscu w Salonu lub otrzymać pocztą (do 14 dni po dokonaniu płatności).
 
4. WARUNKI REKLAMACJI I ANULACJI VOUCHERA
 
4.1 Voucher można anulować do 7 dni roboczych od jego zakupu, pod warunkiem, że nie został wykorzystany. Anulowanie Vouchera w tym terminie uprawnia nabywcę do otrzymania pełnego zwrotu kosztów Vouchera. Po upływie 14 dni od nabycia vouchera, otrzymanie zwrotu poniesionych kosztów nie będzie możliwe.
 
4.2 Ewentualne reklamacje usługi należy zgłaszać mailowo na adres: studio@estetica.pl
 
4.3​ Reklamacje rozpatrywane są do 7 dni roboczych.
 
REGULAMIN ZAKUPU KARNETÓW ORAZ REZERWACJI TERMINU

1. W przypadku chęci zakupu karnetu, klient wykonuje płatność z góry. Istnieje możliwość płatności ratalnej poprzez system Medi Raty.

2. W przypadku gdy klient, nie może stawić się na umówioną wizytę ma obowiązek poinformować nas o takiej sytuacji (telefon/sms/email/instagram/facebook) najpóźniej 24h przed zabiegiem. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż 24h przed jej terminem jest traktowane jako wykorzystany zabieg z karnetu.

3. W przypadku, gdy klient pierwszy raz nie stawi się na umówioną wizytę i nie poinformuje nas o tym fakcie do 24h przed zabiegiem, każda kolejna umówiona wizyta będzie miała nałożony zadatek w wysokości 20% wartości zabiegu.

4. W przypadku umawiania wizyt poprzez system booksy z nałożonym zadatkiem, jego nieopłacenie przed upływem 24h powoduje automatyczną anulację umówionych wizyt.

5. W przypadku spóźnień klienta dłuższych niż 15 minut może nastąpić odmowa wykonania usługi lub skrócenie jej czasu, bez możliwości wykorzystania straconego czasu podczas zabiegu (np. w przypadku endermologii).

6. Vouchery prezentowe ważne są 6 miesięcy od daty zakupu. Jeśli klient nie jest w stanie z różnych przyczyn wykorzystać vouchera w danym terminie (np. ciąża, choroba) jest zobowiązany poinformować nas o tym w celu wydłużenia terminu ważności bonu. Jeśli klient nie skontaktuje się z salonem, bon po upływie 6 miesięcy traci ważność.

 
 
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
5.1 Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), DOBROCHNA KLINOWSKA ESTETICA, Sławkowska 6, 31-014 Kraków, NIP: 6771040897, REGON: 356719190
 
5.2 DOBROCHNA KLINOWSKA ESTETICA, Sławkowska 6, 31-014 Kraków, NIP: 6771040897, REGON: 356719190 zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 
5.3 Podanie danych osobowych w formularzu zapłaty na stronie www.estetica.pl jest dobrowolne. Dane osobowe Użytkowników używane są wyłącznie w celu zakupu Vouchera.
 
5.4 Dane  dotyczące  Użytkownika  lub  innej osoby fizycznej korzystającej płatności online, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z realizacją płatności.
 
5.5 Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych - jeśli nie wyrazi na to zgody. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych i handlowych.
 
5.6 W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub zmiany swoich danych na adres email: studio@estetica.pl
 
5.7 Osobie, która wyraziła zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (newsletter), przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody poprzez wysłanie maila na adres: studio@estetica.p
 
5.8 Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 
5.9 Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych.
 
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
6.1 Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które zostały skradzione, bądź uszkodzone po przekazaniu Nabywcy.
 
6.2 Wydawca ma obowiązek okazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu na każde jego żądanie.
 
6.3 Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Vouchera z momentem dokonania zapłaty.
 
6.4 Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.
 
6.5 Za oryginalne i ważne uznaje się tylko i wyłącznie Vouchery zakupione u Wydawcy. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży unieważnia Voucher bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.